ProBaz

Scholengroep ProBaz is sinds 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling). Een wettelijke voorwaarde om deze status te behouden is het ter beschikking stellen van informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording van het beleid. Hieronder treft u deze informatie aan:

Algemene gegevens

Stichting voor protestants-christelijk Basisonderwijs in midden Zeeuws-Vlaanderen

‘Scholengroep ProBaz’

Oostelijk Bolwerk 9 (2e verd.)

4531 GP Terneuzen

Postbus 1148

4530 GC Terneuzen

Tel: 0115-531521

info@probaz.nl

Kvk-nummer: 22047361

RSIN-nummer: 809338403

Bestuur

Scholengroep kent een toezichthoudend bestuur, bestaande uit vijf bestuursleden.  Het bestuur werkt volgens het ‘delegatiemodel’ om  de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht vorm te geven.  Dit model houdt in dat een groot aantal bestuurlijke taken zijn gedelegeerd aan de Algemeen Directeur, de heer J. van Moolenbroek

Samenstelling bestuur

Dhr. R.P.N. Engelbrecht  - Voorzitter

Dhr. C.P. Simons- Penningmeester (Financiën)

Dhr. P.H. Pijpelink  -  Secretaris (juridisch/HRM)

Mw. B. de Klerk  - Algemeen

Dhr. PL.H. Boone - Onderwijs

Doelstelling

Onze scholengroep heeft zich ten doel gesteld werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor protestants-christelijk Basisonderwijs in de gemeente Terneuzen. Daarbij heeft elke school ruimte voor identiteit binnen de gemeenschappelijke grondslag. Onze scholengroep beoogt niet het maken van winst.

Onze doelstelling is tevens vastgelegd in onze statuten die u elders op deze website (onder het kopje bestuur) kunt inzien.

Beloningenbeleid

Onze personeelsleden worden beloond volgens de CAO primair onderwijs 2014.

Onze bestuurders ontvangen voor de werkzaamheden geen vacatiegeld en/of onkostenvergoeding.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar bijgaande jaarstukken 2020. In de jaarstukken treft u onze balans, de staat van baten en lasten en een toelichting aan. Tevens geeft het bestuursverslag u een beeld van onze actuele activiteiten.

 

jaarstukken 2019

Realisatie: TiDi Media